POLITYKA PRYWATNOŚCI - Rileta Sp z o.o. z dnia 25.05.2018 r.

 

Wprowadzenie

Państwa prywatność jest dla nas ważna, dlatego informujemy Państwa o zmianach w naszej Polityce Prywatności. Już 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88) (RODO/GDPR), które będzie miało wpływ na funkcjonowanie wszystkich przedsiębiorstw, które przetwarzają dane osobowe. Państwa dane osobowe zostały podane Rileta Sp. z o.o. dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są zapisane w używanym przez Rileta Sp. z o.o. systemie klasy CRM służącym do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami Rileta Sp. z o.o. Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie Rileta Sp. z o.o. w związku w rozporządzeniem RODO.

§1

Administrator danych osobowych.

Rileta Sp. z o.o., z siedzibą ul. Jaworzyńska 291, 59-220 Legnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000148795, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jest Administratorem następujących Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, dane adresowe, stanowisko, dział, adres e-mail, telefon.

§2

Inspektor ochrony danych osobowych.

Rileta Sp. z o.o. nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

§3

Cele i podstawy przetwarzania.

Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zawsze zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, w tym z RODO. Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze, prawnie uzasadnione interesy Administratora. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do zmiany zgody co do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

§4

Prawo do sprzeciwu.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Firma Rileta Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieje dla Rileta Sp. z o.o. ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub Pani/Pana dane są Rileta Sp. z o.o. potrzebne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – Rileta Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

§5

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne. Dane przetwarzane bezpośredniego dla potrzeb marketingu bezpośrednio oferowanych przez Rileta Sp. z o.o. produktów i usług mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu, lub Rileta Sp. z o.o. ustali, że Pani/Pana dane się zdezaktualizowały.

§6

Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

• podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), dział księgowości, firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie Rileta Sp. z o.o.,

• wszelkie instytucje państwowe i publiczne na bazie obowiązującego prawa,

W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych oraz partnerów firmy Rileta Sp. z o.o.

§7

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

• prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii,

• prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

• prawo do usunięcia Pani/Pana danych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§8

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.

 

       Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website stimmst Du dem Einsatz von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Cookie-Richtlinie und Datenschutzverordnung.